• California, TX 70240
  • Info@gmail.com
  • +123 456 7890

НРД за медицински дейности 2020-2022
Документ

Приложение № 17 “Клинични пътеки”
Документ 1
Документ 2

Приложение № 18 “Амбулаторни процедури”
Документ

Списък с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на болничната медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група, съставен по реда на чл. 13, ал. 2, т. 2, “а“ от Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (обн. ДВ, бр.24 от 31.03.2009г, посл. изм. и доп. ДВ. бр. 19 от 06.03.2020г.) в сила от 01 юли 2020 г. (№ PД-HC-04-35/06.04.2020г. и № РД-НС-04-63/19.06.2020г.)
Документ

Списък на медицински изделия, принадлежащи към една група и прилагани в болничната медицинска помощ, които НЗОК заплаща напълно на основание чл. 13, ал.2, т.2, буква “б” от Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (обн. ДВ, бр.24 от 31.03.2009г, посл. изм. и доп. ДВ. бр. 19 от 06.03.2020г.) в сила от 01 юли 2020 г. (№ PД-HC-04-35/06.04.2020г. и № РД-НС-04-63/19.06.2020г.)
Документ