• California, TX 70240
  • Info@gmail.com
  • +123 456 7890

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ЗА ПАЦИЕНТИ

КАКВО Е СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Съобщението за поверителност е информация, която ССКЕБ предоставя на своите пациенти, описваща как събираме, използваме, съхраняваме и разкриваме личната информация, която обработваме като администратор на лични данни.

ССКЕБ признава значението на защитата личната и поверителна информация във всичко, което правим. Това съобщение за поверителност е част от нашия ангажимент да гарантираме, че обработваме Вашите личните данни добросъвестно и законосъобразно. Съобщението също така обяснява Вашите права по отношение на информацията, чието обработване контролираме.

ЗА НАС

“СДРУЖЕНИЕ „СЪСЛОВНО СДРУЖЕНИЕ ПО КАРДИОСТИМУЛАЦИЯ И ЕЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЯ В БЪЛГАРИЯ” /ССКЕБ/” Сдружение, ЕИК 131016509

е-мейл: sskeb@abv.bg

КООРДИНАТИ ЗА ВРЪЗКА С ДЛЪЖНОСТНОТО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

ССКЕБ, гр. София, п.к. 1309, р-н Илинден, ул. „Коньовица“ № 65

е-мейл: sskeb@abv.bg

ЦЕЛИ ЗА ОБРАБОТКА

Вашите лични данни се обработват във връзка с предоставяните от ССКЕБ здравни и/или здравно-социални услуги, включително продължаване на вашето (или на вашето дете) лечение; провеждането на научни изследвания и за статистически цел.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТКА

– медицинската диагноза, осигуряването на здравни или социални грижи или лечение, или за целите на управлението на услугите и системите за здравеопазване или социални грижи;

Правното основание за обработка на специални категории данни е във връзка с посочените в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета условия.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ЗА ПАЦИЕНТИ

обработването е необходимо за научни изследвания или за статистически цели.

необходимост да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице, когато субектът на данните е физически или юридически неспособен да даде своето съгласие;

съображения от обществен интерес в областта на общественото здраве, като защитата срещу сериозни трансгранични заплахи за здравето или осигуряването на високи стандарти за качество и безопасност на здравните грижи и лекарствените продукти или медицинските изделия;

Всички останали данни се обработват на основание предоставяната здравна или здравно-социална услуга.

КАТЕГОРИИ ПОЛУЧАТЕЛИ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Получатели на лични данни са физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни. Данните се предоставят само ако това се предвижда и/или изисква от нормативната уредба и/или във връзка с предоставянето на здравните и/или здравно-социални услуги, включително продължаване на вашето лечение. Здравни данни се разкриват само съгласно Закона за здравеопазването и други приложими нормативни актове или по Ваше изрично желание или действие.

Такива могат да бъдат:

  • Вие самите;
  • членове на ССКЕБ;
  • здравни заведения;
  • здравни партньори, предоставящи съвместно със  ССКЕБ здравни услуги по изискване на пациента;
  • Публични институции;
  • Здравни каси и осигурители, които заплащат/възстановяват разходите за вашето лечение.

СРОК, ЗА КОЙТО ЩЕ СЕ СЪХРАНЯВАТ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Лични данни се съхраняват само толкова дълго, колкото се изисква от нас, за да ви предоставим услугите, които сте поискали;

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ЗА ПАЦИЕНТИ

за да спазим нормативната уредба и изисквания, включително за периода, изискван от здравни и данъчни органи;

във връзка с възможен иск или защита в съд.

ПРАВА, С КОИТО РАЗПОЛАГАТЕ, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ОТ ВАС ЛИЧНИ ДАННИ

Вие, и във връзка с личните данни, които сте ни предоставили, имате право да изискате от нас достъп до, коригиране или изтриване на ваши лични данни, или ограничаване на обработването им, както и правото да направите възражение срещу обработването на вашите данни, а също така и правото на преносимост на данните.

В случай, че сте предоставили съгласие за обработване на личните данни, вие имате право да оттеглите това съгласие, като това не се отразява на законосъобразността на обработването до момента на оттегляне на съгласието.

ПРАВО НА ЖАЛБА ДО НАДЗОРЕН ОРГАН

Вие имате право на жалба до надзорен орган. Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни.

ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ НА ТРЕТА ДЪРЖАВА ИЛИ НА МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ

ССКЕБ не предава вашите данни към трета държава или на международна организация.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Предоставянето на личните данни е задължително в случай на изпълняване на здравни услуги.

АВТОМАТИЗИРАНО ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

ССКЕБ не използва автоматизирано вземане на решения.

АКТУАЛИЗИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО

В случай на съществена промяна в начина, по който обработваме личните данни и/или в който и да е друг аспект на настоящото Съобщение, ССКЕБ ще Ви уведоми за съответната промяна веднага, като публикува на сайта  portal.bgpace.com обновеното Съобщение.