• California, TX 70240
 • Info@gmail.com
 • +123 456 7890

УСТАВ НА СЪСЛОВНО СДРУЖЕНИЕ ПО КАРДИОСТИМУЛАЦИЯ И ЕЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЯ В БЪЛГАРИЯ

Приет с решение на учредителите на Съсловно Сдружение по кардиостимулация и електрофизиология в България на Учредително събрание на 15.11.2002 г., изменен и допълнен на 26.05.2013 г., отменен и приет от Общото събрание на Сдружението на 19 октомври 2014 г., изменен и допълнен от Общото събрание на Сдружението на 2 декември 2017 г, изменен с решение на Общо събрание на Сдружението на 29.10.2023г

Глава първа.

Общи положения. Статут

Чл. 1. (1) Настоящият Устав урежда въпросите, свързани с устройството, дейността. членството, управлението, имуществото и прекратяването на Съсловно сдружение по кардиостимулация и електрофизиология в България (ССКЕБ).

(2) ССКЕБ е юридическо лице – сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), наричано по-долу „Сдружението”.

(3) Сдружението е доброволна, неполитическа, неправителствена и нерелигиозна организация на лекари-специалисти, работещи в областта на кардиостимулацията, електрофизиологията, кардиологията или сърдечната хирургия, както и специализантите в някоя от тези медицински специалности или направления, които приемат Устава, отговарят на условията за членство и са декларирали свободната си воля за участие в Сдружението.

Самоопределение за полза

Чл. 2. Сдружението осъществява дейността си в частна полза.

Наименование

Чл. 3. Наименованието на Сдружението е:

„Съсловно сдружение по кардиостимулация и електрофизиология в България” /ССКЕБ/, което се изписва допълнително и на английски език по следния начин: Association of cardiostimulation and electrophysiology in Bulgaria /АСЕВ/.

Седалище и адрес

Чл. 4. (1) Седалището на Сдружението е гр. София, п.к. 1309, район „Илинден”. Адресът на управление на Сдружението е ул. „Коньовица” № 65.

(2) Промяна в адреса на управление, на основание чл. 31, точка 7 от (ЗЮЛНЦ), може да се извършва с решение на Управителния съвет.

Срок

Чл. 5. Сдружението се учредява за неопределен срок.

Правоспособност

Чл. 6. (1) Сдружението е юридическо лице, съществуващо отделно от своите членове, което отговаря за задълженията си със своето имущество. Членовете на Сдружението отговарят за неговите задължения само до размера на предвидените в този Устав имуществени вноски. Статутът на Сдружението се определя съобразно българското законодателство.

(2) Сдружението е носители на всички права и задължения, които не са свързани с естествените качества на физическите лица и може да притежава имущество.

Писмени актове и печат

Чл. 7. (1) Наименованието, седалището, адресът, както и данни за регистрацията на Сдружението, включително и БУЛСТАТ номер, се поставят върху всички документи и печатни издания на Сдружението.

(2) Сдружението притежава печат с надпис по периферията „Съсловно сдружение по кардиостимулация и електрофизиология в България“.

Глава втора. ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО, СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Цели на Сдружението

Чл. 8. Целите на Сдружението са:

 1. да обедини усилията на своите членове с цел да защитава правата и интересите им и да ги представлява пред органите на законодателната, изпълнителната и съдебната власт, включително Министерството на здравеопазването. Националната здравноосигурителна каса, Български лекарски съюз и други сдружения на лекарите в България и чужбина, както и пред други неправителствени организации и трети лица;
 2. (Изм. от ОС на 02.12.2017г.) да съдейства за повишаване на теоретичните знания, квалификацията и практическите умения на своите членове чрез осигуряване на възможности за специализации по кардиостимулация, интервенционална електрофизиология, продължаващо медицинско обучение в областта на ритъмната и проводна патология в България и в чужбина, както и чрез други форми и средства;
 3. да установява и развива сътрудничество със сродни организации в България и чужбина и да разширява контактите на българските специалисти с чуждестранни специалисти за внедряване на световните постижения в областта на кардиостимулацията и електрофизиологията в България; да представлява членовете на Сдружението на вътрешни и международни форуми, дискутиращи проблемите на кардиостимулацията и електрофизиологията;
 4. (Изм. от ОС на 02.12.2017г.) да участва в обсъждането и изготвянето и да предоставя предложения до компетентните държавни органи, съдържащи съгласуваното мнение на своите членове, относно законодателството в областта на кардиостимулацията и електрофизиологията в България, включително и при създаването на стандарти за кардиостимулация и електрофизиология, както и правила за акредитация и добра медицинска практика;
 5. да дава мнение при подготовката на проекти за нормативни актове, регламентиращи дейностите по кардиостимулацията и електрофизиологията;
 6. (Изм. от ОС на 02.12.2017г.) да съдейства за пълното реимбурсиране на средствата за имплантируеми сърдечни устройства и катетърна аблация, чрез включването им в позитивно-реимбурсния списък на медицинските изделия, чието заплащане се поема от Националната здравноосигурителна каса;
 7. да защитава пред държавните и други органи и организации интересите на членовете на Сдружението със съответните форми и средства;
 8. да оказва необходимото съдействие на държавните органи и на членовете на Сдружението за точно прилагане на нормативните актове в областта на кардиостимулацията и електрофизиологията; да оказва консултантска помощ чрез подходящи специалисти;
 9. да информира периодично своите членове за действащите нормативни актове, приети от Народното събрание. Министерски съвет и други министерства и ведомства в страната, касаещи кардиостимулацията и електрофизиологията; да информира своите членове и обществеността за международните договори, конвенции или други международни актове в тази област, а също така да изразява становище и изготвя съгласувано мнение на своите членове, относно присъединяването на Сдружението към тези актове;
 10. да следи за спазването на правилата на професионалната етика, както и да информира компетентните органи за нарушения от страна на членове на Сдружението;
 11. да съдейства за разрешаването на възникнали спорни въпроси между членовете на Сдружението, включително и чрез привличане на специалисти за тяхното разясняване, тълкуване и разрешаване.

Средства за постигане на целите. Предмет на дейност. Допълнителна стопанска дейност

Чл. 9. В изпълнение на своите цели Сдружението използва следните средства:

 1. Организиране и провеждане на курсове за обучение на специалисти по кардиостимулация и електрофизиология; осигуряване на международни образователни програми; размяна на опит между специалисти и кадри;
 2. Сътрудничество с Българския лекарски съюз;
 3. Сътрудничество с международни организации по кардиостимулация и електрофизиология, разработване на съвместни научни проекти;
 4. (Отм. от ОС на 02.12.2017г.)
 5. финансиране и подпомагане на стипендианти в областта на кардиостимулацията и електрофизиологията в страната и чужбина;
 6. участие в изготвянето на проекти за нормативни документи, уреждащи проблемите на кардиостимулацията и електрофизиологията в България.
 7. създаване на регистър на лекарите-специалисти по кардиостимулация и електрофизиология в България (с необходимите данни за постоянна връзка), който ще се публикува и периодично актуализира в Интернет страницата и/или в периодичния печатен орган на Сдружението;
 8. анализиране на необходимостта от закриване или създаване на нови звена по кардиостимулация и електрофизиология в България, както и кадровото им попълване, и изготвяне на становища до съответните компетентни органи по решаване на проблемите във връзка с това;
 9. подпомагане на професионалното обучение на лекарите, работещи в сферата на кардиостимулацията и електрофизиологията, както и тези, занимаващи се с лечението на ритьмни и проводни нарушения;
 10. улесняване на достъпа и разпространението на знания в областта на кардиостимулацията и електрофизиологията и на информационен обмен, включително чрез организиране и подпомагане на научни срещи от регионален, национален и международен мащаб, участие в национални и международни научни прояви и създаване и поддържане на база данни в Интернет-страницата на Сдружението;
 11. организиране на публични лекции и дискусии по кардиостимулация и електрофизиология;
 12. изготвяне на предложения за включване в националната програма за обучение на общопрактикуващите лекари и специализантите-кардиолози на въпроси, касаещи кардиостимулацията и електрофизиологията;
 13. разработване и предлагане на компетентните институции на правила и критерии за акредитация в областта на кардиостимулацията и електрофизиологията, както и за определяне на състава на акредиционните комисии (ежегодно); правила и критерии за продължаващо обучение в областта на кардиостимулацията и електрофизиологията и осигуряване на подкрепа на своите членове в тази връзка; правила и критерии за добра медицинска практика, национални стандарти в областта на кардиостимулацията и електрофизиологията, както и номинации за национални консултанти и експертни съвети по кардиостимулация и електрофизиология;
 14. подпомагане на научно-изследователските проучвания и проекти за такива на свои членове в областта на ритъмната проводна патология;
 15. осигуряване на сътрудничество с институции и организации от страната и чужбина за постигане на целите на Сдружението;
 16. консултации и сътрудничество с органите на Министерство на здравеопазването. Националната здравноосигурителна каса, районните здравноосигурителни каси, Български лекарски съюз и други организации в страната и чужбина;
 17. изготвяне на предложения до съответните държавни и други институции за отличаване и награждаване на личности и колективи със значими постижения в областта на кардиостимулацията и електрофизиологията;
 18. подпомагане на издаването на материали за научни срещи, научни и научно-популярни трудове на членове на Сдружението и на периодичен печатен орган на Сдружението;
 19. подкрепа за участието на членове на Сдружението в научни прояви в страната и чужбина;
 20. подпомагане, подготовка и реализиране на проекти, финансирани от донорски организации и дарители в областта на кардиостимулацията и електрофизиологията във всички техни аспекти, включително за развитието на материална база, за осигуряване на медицинска техника, на оборудване, на консумативи и др.;
 21. (Приета с решение на ОС от 02.12.2017г.) създава и поддържа електронни интернет-базирани регистри по постоянна кардиостимулация – BG-Pace и по инвазивна електрофизиология – BG-Ephy, в които се регистрират извършените дейности по двете направления от сертифицираните специалисти;
 22. (Изм. от ОС на 02.12.2017г.) създаване на помощни органи за изпълнение на специфични дейности, свързани с посочените в този Устав цели и задачи, включително помощни комисии и работни групи;
 23. (Изм. от ОС на 02.12.2017г.) осъществяване на други дейности за реализиране на целите на Сдружението, които дейности не са забранени от закона и не противоречат на обществения морал и на настоящ Устав.

Чл. 10. Сдружението има следния предмет на дейност:

 1. Защита на интересите на лекари-специалисти, работещи в областта на кардиостимулацията, електрофизиологията, кардиологията или сърдечната хирургия в България и насърчаване на развитието на кардиостимулацията и електрофизиологията в България;
 2. Набиране, разпространяване и анализ на информация за проблеми в кардиостимулацията и електрофизиологията;
 3. Участие в международни програми, подпомагане на правителствените органи и тези на местната власт, подпомагане на други неправителствени организации, работещи по същите проблеми, създаване на нормативна база;
 4. Повишаване квалификацията на лекарите-специалисти, работещи в областта на кардиостимулацията, електрофизиологията, кардиологията и сърдечната хирургия в България, както и на специализантите в някоя от тези медицински специалности или направления.

Чл. 11. (1)      Сдружението извършва следната допълнителна стопанска дейност, свързана с основния предмет на дейност:

 1. Консултантска дейност;
 2. Издателска дейност;
 3. Организиране на конгреси, семинари и дискусии;
 4. Разработване на наръчници, материали и тяхното разпространение;
 5. Други дейности, свързани с постигане на целите на Сдружението.

(2) Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени от българското законодателство.

(3) Изпълнението и контрола върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет на Сдружението.

(4) Приходите от допълнителната стопанска дейност се използват за осъществяване и постигане на определените в настоящия Устав основни цели.

Глава трета. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Членство. Пълноправни, асоциирани и почетни членове

Чл. 12 (1) Членството в Сдружението е доброволно. Членството може да бъде пълноправно, асоциирано или почетно.

(2) Член на Сдружението може да бъде всяко лице, което отговаря на условията по ал. 4, ал. 5 или ал. 6 по-долу. приема настоящия Устав, спазва решенията на ръководните органи и плаща редовно членски внос.

(3) Учредителите на Сдружението са негови членове от момента на възникване на юридическото лице.

(4) Пълноправен член на Сдружението може да бъде всяко дееспособно физическо лице, което е придобило висше образование по специалността „Медицина” с образователно-квалификационна степен „магистър”, с правоспособност на „лекар” и е сертифицирано в областта на кардиостимуацията и електрофизиологията.

(5) Асоцииран член на дружението може да бъде всяко дееспособно лице, което не е сертифицирано в областта на кардиостимуацията и електрофизиологията; придобило е висше образование по специалността „Медицина”, с образователно- квалификационна степен „магистър”, с правоспособност на „лекар” и отговаря на едно от следните условия:

 1. Да е специализант по кардиология и/или сърдечна хирургия, практикуващ повече от една година като такъв; и/или
 2. Да работи в отделение или клиника по кардиология и/или сърдечна хирургия като специалист, практикуващ повече от 1 (една) година.

Асоциираните членове имат всички права и задължения на пълноправните членове на Сдружението, с изключение на това, че не могат да бъдат избирани в неговите органи за управление или контрол (Управителния съвет, Контролния съвет или за Председател) и не могат да гласуват за избора на тези органи; не могат да участват в работни и експертни групи или комисии, както и като делегати в други организации.

(6) (Изм. с решение на ОС от 02.12.2017г.) За големи заслуги в областта на кардиостимулацията и интервенционалната електрофизиология, на български или чужди граждани, може да бъде присвоено званието „почетен член на Сдружението”. Утвърждаването на почетните членове се извършва от Общото събрание по предложение на Управителния съвет (УС).

(7) Почетните членове се освобождават от членски внос и нямат каквито и да е от правата на пълноправните или асоциираните членове. Те могат да бъдат едновременно почетни и пълноправни членове, когато отговарят на условията по Член 12, ал, 4 по-горе, като в такъв случай заплащат членски внос и имат правата на пълноправни членове, с изключение на правото да бъдат избирани в ръководните или контролни органи на Сдружението (Управителния съвет и Контролния съвет).

Документи за членство

Чл. 13. (1) Всяко правоспособно лице. което отговаря на изискванията за членство в Сдружението и което приема правилата на този Устав, може да подаде молба за членство до Управителния съвет, която задължително съдържа следната информация:

 1. трите имена;
 2. единния граждански номер, съответно личния номер – за чужденец;
 3. месторождението, гражданството на лицето и адреса по местоживеене и месторабота.

(2) Към молбата за членство кандидатът прилага документи за удостоверяване на обстоятелствата по чл. 12, включително документ за завършено висше образование с придобита образователно- квалификационна степен „магистър” по съответната специалност и професионална квалификация; документ за придобита специалност или за научна степен и звание (при наличие на такива); документ, удостоверяващ местоработата и стажа на лицето; удостоверение и сертификати за преминати форми на обучение; разрешение за дългосрочно пребиваване и работа в страната – за чужди граждани.

(3) Кандидатите за асоциирани членове на Сдружението по Член 12, ал. 5 допълнително представят към молбата за членство и препоръки от двама пълноправни членове на Сдружението.

Приемане на нови членове

Чл. 14 (1) Приемането на нови членове се извършва по предложение на Управителния съвет на Сдружението, прието с обикновено мнозинство от присъстващите на първото му заседание, след получаване на молба от желаещия за членство. УС извършва проверка на наличието на изискванията за членство и внесен депозит по чл. 37, ал. 1.

(2) (Изм. с решение на ОС от 29.10.2023г.) Управителният съвет внася своето предложение за прием на нови членове в първото Общо събрание.

(3) Членството в Сдружението възниква от датата на решението на Общото събрание за приемане на съответния нов член.

(4) Решение на Управителния съвет, с което се отказва изготвяне на предложение до Общото събрание, се изпраща от Председателя на кандидата в писмен вид, като се посочват мотивите. Решението може да се обжалва пред първото Общото събрание на Сдружението, проведено непосредствено след получаване на писмения отказ.

Общи принципи на членството

Чл. 15 (1) Членуването в Сдружението е доброволно.

(2) Всеки член има право да участва чрез свои предложения в управлението на Сдружението, да бъде информиран за неговата дейност и да се ползва от резултатите на тази дейност по реда, предвиден в Устава.

(3) Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху друго лице, включително и при прекратяване на членството в случай на смърт. Упражняването на членските права може да бъде предоставено другиму при условията, предвидени в този Устав.

Прекратяване на членството. Изключване на член. Имуществени последици

Чл. 16 (1) Членството в Сдружението се прекратява предсрочно е следните случаи:

 1. поставяне под запрещение (пълно или ограничено) или смърт на член;
 2. при нанесена умишлено вреда на Сдружението;
 3. (Изм. с решение на ОС от 02.12.2017г.) при трайна невъзможност за изпълнение на задълженията, за срок от повече от шест месеца, както и в същия срок, в случайте на дезаинтересованост към Сдружението, съответният член „отпада”;
 4. при лишаване от правото за упражняване на професията – за времето на лишаването;
 5. когато съответният член на Сдружението действа в противоречие със задълженията си;
 6. с прекратяване на Сдружението;
 7. при изключване от Сдружението;

(2) (Изм. с решение на ОС от 02.12.2017г.) Всеки член може доброволно да прекрати членството си в Сдружението въз основа на писмена молба до Управителния съвет.

(3) Член на Сдружението може да бъде изключен когато:

 1. грубо, или системно нарушава Устава и не спазва решенията на органите на Сдружението;
 2. извършва действия, които накърняват доброто име на Сдружението и възпрепятства постигането на неговите цели;
 3. злоупотребява със средства на Сдружението;
 • Пълноправното и асоциираното членство в Сдружението се прекратява автоматично при неплащане на членския внос до 30 юни на текущата година.
 • (Изм. с решение на ОС от 02.12.2017г.) Решението за изключване на член от Сдружението се взема от Общото събрание по мотивирано предложение на Управителния съвет, на Председателя или на друг член на Сдружението, придружено при желание на съответния предложен за изключване от устни или депозирани писмени негови обяснения. Преди гласуване на решението за изключване от Общото събрание, предложеният за изключване има право да бъде изслушан.
 • В 7-дневен срок от вземане на решението по ал. 4, Председателят уведомява писмено изключения, който дължи връщане на членското си удостоверение, в срок, определен му от Председателя.
 • Внесените до момента на прекратяване на членството средства не подлежат на връщане.

Права на членовете

Чл. 17. При спазване на ограниченията относно правата на асоциираните и почетните членове, съгласно Член 12, ал. 5 и ал. 6 от настоящия Устав, всеки член на Сдружението има право:

 1. Да участва в дейността на Сдружението с право на глас в Общото събрание;
 2. Да избира и да бъде избиран в управителните органи на Сдружението;
 3. Да иска отмяна на незаконни и противоречиви на Устава решения и действия на ръководните органи на Сдружението;
 4. Свободно и публично да изразява и отстоява становища относно решенията на органите и дейността на Сдружението, както и да прави предложения, възражения и препоръки;
 5. При поискване да получава от ръководните органи пълна информация относно цялата дейност на Сдружението;
 6. Да търси и получава защита и съдействие от страна на Сдружението по всички проблеми и спорни въпроси, възникнали във връзка с осъществяването на неговата дейност;
 7. Да се ползва от имуществото на Сдружението и от резултатите от дейността му при условия и ред, които създават равнопоставеност между всички членове;
 8. Да участва при реализацията на прояви и инициативи на Сдружението;
 9. Да получи членско удостоверение. Членското удостоверение се подписва от Председателят на Сдружението, като в него се съдържа информация за статута на носителя.

Задължения на членовете

Чл. 18. Всеки член на Сдружението е длъжен:

 1. Да спазва Устава и решенията на органите на Сдружението;
 2. Да приема и съдейства за постигане на целите, определени в Устава на Сдружението;
 3. Да участва в цялостната дейност на Сдружението;
 4. Да упражнява своята професия в съответствие с разпоредбите на българското законодателство;
 5. Да спазва правилата на лекарската етика и на добрата медицинска практика;
 6. Да пази и утвърждава доброто име на Сдружението и да не извършва дейности, които биха попречили на реализирането на основните задачи на Сдружението;
 7. Да внася редовно членския си внос, така както е определен в Член 37.
 8. Да съдейства при реализацията на прояви и инициативи на Сдружението.

Глава четвърта. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО Раздел първи. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Органи на Сдружението

Чл. 19. (1) Органи на Сдружението:

 1. Върховен орган на Сдружението е Общото събрание на членовете ;
 2. Управителен орган е Управителният съвет;
 3. Председателят е изпълнителен орган на решенията на Управителния съвет и на Общото събрание.
 4. Контролният съвет контролира изпълнението на решенията и тяхната законосъобразност.
 • За подпомагане на дейността на органите по ал. 1 могат да се създават работни и експертни групи или комисии по решение на Управителния съвет.

 

Раздел втори. ОБЩО СЪБРАНИЕ.

Състав

Чл. 20. (1) Общото събрание на членовете е върховен орган на Сдружението.

(2) Общото събрание се състои от всички членове на Сдружението, като при гласуване, вземане на решения и избор на органи на ОС, се спазват ограниченията по Член 12, ал. 5 и ал. 6 от настоящия Устав.

(3) Членовете на Сдружението участват в Общото събрание лично или чрез представител с писмено пълномощно. Когато действат чрез представител, членовете отговарят за неизпълнението на задълженията, поети от страна на представителя. Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание. Пълномощното, удостоверяващо представителната власт, трябва да бъде издадено изрично за участие в Общото събрание на Сдружението, като може да бъде издадено за ограничен или неограничен брой заседания на събранието.

(4) Пълномощник по ал. 2, може да бъде само физическо лице, член на Сдружението.

(5) Пълномощниците по ал. 2 нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.

(6) Работата на Общото събрание на Сдружението се ръководи и организира от председател и секретар.

Компетентност на Общото събрание

Чл. 21. (1) Общото събрание:

 1. изменя и допълва настоящия Устав;
 2. приема други вътрешни актове;
 3. избира и освобождава Председателя, членовете на Управителния съвет и на Контролния съвет на Сдружението;
 4. взема решения за приемане на нови членове и за изключване на членове на Сдружението;
 5. взема решения за преобразуване или прекратяване на Сдружението;
 6. приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението;
 7. приема годишния бюджет на Сдружението;
 8. обсъжда и одобрява отчетите на: Председателя, на Управителния съвет и на Контролния съвет и ги освобождава от отговорност;
 9. определя размера и начина на събиране на членския внос:
 10. разглежда и решава случаите на нарушаване на правилата на професионалната етика и предприема необходимите мерки за тяхното отстраняване:
 11. взема решения за участие в други организации; взема решение за откриване и закриване на клонове на Сдружението;
 12. отменя решения на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението;
 13. взема решения за създаването на помощни органи за изпълнение на специфични дейности;
 14. взема решения за създаване на контролни и ревизионни комисии за контрол върху изразходването на средствата на Сдружението;
 15. избира представители на Сдружението в организации, в които Сдружението участва, включително в Български лекарски съюз, в международни организации;
 16. взема други решения, съгласно целите на Сдружението и способите за постигането им, предвидени в Устава.
 • Правата по ал. 1, т. 2 могат да бъдат възлагани на Управителния съвет.
 • Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на Сдружението.
 • Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако друго не е указано в самото решение.
 • Решенията относно подлежащи на вписване обстоятелства се вписват по заявление на Председателя на Сдружението.
 • Решенията на органите на Сдружението, които са взети в противоречие със закона, Устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересованите членове на Сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от обявяването им, но не по-късно от 1 (една) година от дата на вземане на решението.

Съдебен контрол

Чл. 22. (1) Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава.

(2) Споровете относно законосъобразността на решенията на Общото събрание могат да бъдат повдигнати пред съда по регистрацията на Сдружението от всеки член на Сдружението или от негов орган, или от прокурора, в 1 (едномесечен) срок от узнаването им, но не по-късно от 1 (една) година от датата на вземане на решението.

Провеждане и свикване

Чл. 23 (1) Заседанията на Общото събрание са редовни и извънредни.

(2) Общото събрание се свиква на редовни заседания от Управителния съвет поне веднъж годишно. Извънредно Общо събрание може да се свиква по всяко време между редовните събрания.

(3) Заседанията на Общото събрание се свикват:

 1. По решение на Управителния съвет на Сдружението;
 2. По искане на най-малко една трета от пълноправните членове на Сдружението, отправено писмено до Управителния съвет на Сдружението, в населеното място, в което се намира седалището на Сдружението. Ако Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на Общото събрание в двуседмичен срок, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.
 • (Изм. с решение на ОС от 29.10.2023г.) Общото събрание на Сдружението се свиква с писмена покана. Писмената покана се изпраща на електронния e-mail адрес на всеки член на Сдружението, най-малко 1 (един) месец преди датата на заседанието и се обявява в електронния сайт на сдружението „BGPace“.
 • Поканата трябва да съдържа датата, часа, мястото на провеждане и дневния ред на Общото събрание, вида на Общото събрание – редовно или извънредно и по чия инициатива се свиква. Дневният ред се предлага от органа, който е свикал или е поискал свикване на Общото събрание.
 • Писмените материали, свързани с въпросите от дневния ред на Общото събрание, се предоставят на разположение на членовете на Сдружението.
 • Общото събрание не може да приема решения по въпроси, които не са били включени в обявения в поканата дневен ред.

Кворум. Протоколи от заседанията

Чл. 24. (1) Общото събрание се счита за законно проведено, ако присъстват повече от половината от всички членове на Сдружението.

(2) При липса на кворум събранието се отлага за един час по-късно, след което се провежда на същото място и при същия дневен ред. Заседанието на Общото събрание, което е било отложено, съгласно предходната алинея, е законно и може да приема законни решения, независимо от броя на представените членове на Сдружението.

(3) За заседанията на Общото събрание се води протокол, който се подписва от председателя и секретаря на заседанието.

(4) Протоколът, заедно с прикрепен към него списък на присъстващите членове и писмени материали по свикването и провеждането на Общото събрание, се завежда в нарочна книга.

Право на глас

Чл. 25. (1) При спазване на ограниченията относно правата на асоциираните и почетните членове, съгласно Член 12, ал. 5 и ал. 6 от настоящия Устав, всеки член на Сдружението има право на един глас в Общото събрание.

(2) Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

 1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
 2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

Мнозинство

Чл. 26 (1) Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите членове, освен ако в Устава е предвидено друго.

(2) Решенията на Общото събрание относно изменение и допълване и приемане на нов Устав и решенията за преобразуване или прекратяване на Сдружението се вземат с квалифицирано мнозинство от 2/3 (две трети) от присъстващите членове.

 

Раздел трети. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ.

Състав

Чл. 27 (1) Управителният съвет изпълнява решенията на Общото събрание и направлява дейността на Сдружението.

(2) Управителният съвет се състои най-малко от три физически лица – членове на Сдружението, включително и Председателя. Председателят на Управителния съвет е и Председател на Сдружението по право.

(3) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 3 (три) години и могат да бъдат преизбирани без ограничение.

(4) Мандатът на член на Управителния съвет се прекратява предсрочно от Общото събрание в следните случаи:

 1. Поставяне под запрещение (пълно или ограничено) или смърт;
 2. При нанесена умишлено вреда на Сдружението;
 3. При трайна невъзможност да изпълнява задълженията си за срок от повече от 6 (шест) месеца;
 4. Когато действа в противоречие със задълженията си;
 5. При подаване на оставка.

Вътрешно разпределение на функциите

Чл. 28. (1) Членовете на Управителния съвет имат права и задължения, независимо от вътрешното разделение на функциите между тях.

(2) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Сдружението.

Компетентност на Управителния съвет. Кворум и мнозинство

Чл. 29. (1) Управителният съвет взема решения, които са в неговата компетентност, в съответствие с този Устав, решенията на Общото събрание и приложимото право.

(2) Управителният съвет:

 1. Ръководи и организира цялостната дейност на Сдружението;
 2. (Изм. с решение на ОС от 02.12.2017г.) разглежда заявленията за приемане на нови членове на ССКЕБ и ги внася пред Общото събрание;
 3. Разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на Устава;
 4. Свиква Общото събрание по определения в Устава ред;
 5. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание и задачите на Сдружението;
 6. Разпределя и изпълнява утвърдения от Общото събрание бюджет;
 7. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет и отчет за дейността на Сдружението;
 8. Приема правила за контрол върху предоставените дарения;
 9. Определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението;
 10. Определя адреса на Сдружението;
 11. (Нова – приета с решение на ОС от 02.12.2017г.) избира от пълноправните членове на Сдружението отделни администратори за електронните интернет-базирани регистри по постоянна кардиостимулация BG-Pace и по инвазивна електрофизиология BG-Ephy, които отговарят за дейността си пряко пред Управителния съвет и я съгласуват с него;
 12. (Изм. с решение на ОС от 02.12.2017г.) Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в правата на друг орган.

Управителният съвет се отчита периодично (веднъж в годината) пред Общото събрание за своята дейност.

Свикване и провеждане на заседанията на Управителния съвет

Чл. 30 (1) Управителният съвет провежда редовни заседания за обсъждане на състоянието и развитието на Сдружението най-малко веднъж на 3 (три) месеца.

(2) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя.

(3) (Изм. с решение на ОС от 29.10.2023г.) Заседанията на Управителния съвет се свикват с писмена електронна покана на електронните адреси на членовете на Управителния съвет, отправена от Председателя на УС най-малко 24 (двадесет и четири) часа пред датата на заседанието, която съдържа: датата, мястото на провеждането и дневния му ред.

(4) Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на 1/3 (една трета) от членовете му. Ако Председателят не свика заседание на Управителния съвет в седмичен срок от получаване на искането по предходното изречение, то заседанието може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителя съвет с писмени покани до всеки негов член, изпратени на съответния му електронен адрес, поне две седмици предварително. При отсъствие на Председателя заседанието се ръководи от Заместник -председателя или от определен от Управителния съвет негов член.

(5) Всеки член на Управителния съвет има право на 1 (един) глас.

Кворум и мнозинство

Чл. 31. (1). Управителният съвет приема решения, ако на заседанието присъстват повече от половината от неговите членове.

(2) (Изм. с решение на ОС от 02.12.2017г.) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателствуващия заседанието.

(3) При наличие на изрично писмено пълномощно, член на Управителния съвет може да гласува от името на друг, съгласно текста на пълномощното. Присъстващ член може да представлява само един свой колега.

(4) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите членове на Управителния съвет, а решенията по Член 40, ал. 2 и Член 29, ал. 2, т. 3 и т. 9 – с мнозинство от всички членове на Управителния съвет.

(5) За заседанията на Управителния съвет и за взетите решения се водят протоколи, които се подписват от всички членове на съвета, участвали в заседанието, и се подреждат в нарочна книга.

(6) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

 

Раздел четвърти. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Чл. 32. (1) Председателят на Сдружението се избира от Общото събрание за срок от 3 (три) години, заедно с избора на Управителен съвет и не може да бъде председател повече от 2 (два) последователни мандата. По право, той е член на Управителния съвет и негов Председател. Като такъв ръководи заседанията му.

(2) Председателят на Сдружението:

 1. Представлява Сдружението пред трети лица. Председателят задължително се вписва в съответния регистър в окръжния съд, по фирменото дело на Сдружението, като представя нотариално заверен образец от подписа си;
 2. Организира изпълнението на решенията на ОС и на УС;
 3. Свиква Управителния съвет;
 4. Организира дейността на Сдружението, осъществява неговото оперативно и разумно управление, в интерес и защита на имуществото на Сдружението;
 5. Осъществява функциите, които са му възложени от закон, от ОС или от УС
 6. (Изм. с решение на ОС от 02.12.2017г.) Мандатът на Председателят се прекратява предсрочно при наличието на обстоятелствата по чл. 16, ал.1, точки от 1 до 5 включително.
 • Председателят има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Сдружението, както и да упълномощава други лица за извършване на определени действия.
 • Председателят на Сдружението може да назначава секретар, който да ръководи текущата дейност на Сдружението.
 • За своята дейност Председателят се отчита пред Общото събрание.
 • Мандатът на Председателя на Сдружението се прекратява от ОС:
 1. По негова молба, заявена писмено пред УС, който я внася в първото ОС:
 2. Когато действа в противоречие със задълженията си и и във вреда на Сдружението;
 3. При трайна невъзможност да изпълнява задълженията си за срок от повече от 6 (шест) месеца;
 4. При поставяне под запрещение (пълно или ограничено);
 5. При смърт.

 

Раздел пети. КОНТРОЛЕН СЪВЕТ.

Състав

Чл. 33. (1) Контролният съвет (КС) на Сдружението се състои от трима члена на Сдружението, избрани от Общото събрание за срок от 3 (три) години.

(2) Членовете на КС не могат да бъдат едновременно и членове на УС.

(3) Председателят на КС се избира измежду членовете му. Той организира и ръководи дейността на съвета.

Функции

Чл. 34 (1) Председателят на КС има право да присъства на заседанията на УС, без право на глас. Той може да прави предложения и да дискутира темите от дневния ред.

(2) КС следи за изпълнение на бюджета на Сдружението и за изразходване на финансовите му средства.

(3) КС ревизира дейността на Сдружението и представя доклад за съответния отчетен период пред Общото събрание.

(4) Контролният съвет:

 1. Извършва проверка на финансовите документи на Сдружението;
 2. Проверява протоколи от заседания и други документи от оперативната дейност на Управителния съвет и на Председателя му;
 3. Контролира законосъобразността и съответствието с Устава на взетите от УС, включително и от Председателя и тяхното изпълнение;
 4. Представя пред ОС на членовете на Сдружението отчет за своята дейност и предложения за освобождаване или не от отговорност на Председателя и на членовете на Управителния съвет;
 5. При констатирани нарушения или престъпления КС сезира компетентните органи.

Глава пета. ИМУЩЕСТВО. НАБИРАНЕ И РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВА

Чл. 35. Имуществото на Сдружението се състои от право на собственост и други вещни права върху движими и недвижими вещи, обекти на интелектуална собственост, ценни книжа и вземания, както и други права и задължения, служещи за постигане на неговите цели.

Чл. 36. Имуществото на Сдружението се формира от имуществените вноски на членовете му, от дарения и завещания в полза на Сдружението, постъпления от печатни издания, както и от други постъпления в допустими от закона форми, като правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, вземания и други права.

Чл. 37 (1) Годишният членски внос се определя от Общото събрание и не може да бъде по-малък от 20 (двадесет) лв. .

(2) Членският внос по ал. 1 се дължи до 30 януари на текущата година.

(3) Кандидатите за членство депозират пълния размер на членския внос, заедно с молбата за приемане в Сдружението. При отказ от страна на Управителния съвет да внесе предложението за приемане на нов член в първото Общо събрание, депозитът се връща в срок от 14 (четиринадесет) дни от решението за отказ на УС.

Чл. 38. (1) След решението на Общото събрание за приемането на нов член, Сдружението издава удостоверения за членство. Удостоверението съдържа: означение „Удостоверение”, данните по Член 7, ал. 1 и трите имена на съответния нов член.

(2) Срещу направените дарения, Сдружението издава удостоверения, с означение „Удостоверение за дарение”, данните по Член 7, ал. 1, съответно наименованието, ако това е юридическо лице, или името на дарителя физическо лице.

(3) Извършените дарения и завещания се вписват в специална дарителска книга.

Глава шеста. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Прекратяване

Чл. 39 (1) Сдружението се прекратява по решение на Общото събрание.

(2) Сдружението се прекратява с решение на окръжния съд по седалището на Сдружението когато:

 1. Сдружението не е учредено по законния ред;
 2. Сдружението извършва дейност, която противоречи на Конституцията, на законите и на добрите нрави:
 3. Сдружението е обявено в несъстоятелност.
 • Решението на съда по чл. 39, ал. 2 се постановява по иск на всеки заинтересуван или на прокурора.

Ликвидация

Чл. 40. (1) При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация, освен случаите на преобразуване на Сдружението.

(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на Сдружението или от определено от него лице. Ликвидаторът извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на Сдружението, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на Сдружението.

(3) Ако ликвидатор не е определен, той се определя от окръжния съд по седалището на Сдружението.

Имущество след ликвидацията

Чл. 41. (1) Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се разпределя по решение на Общото събрание. Ако такова решение не е било взето до прекратяването, то се взема от ликвидатора.

(2) Лицата, придобили имущество съгласно предходната алинея, отговарят за задълженията на Сдружението до размера на придобитото.

(3) Ако не съществуват лица по ал. 1 или те не са определяеми, имуществото преминава върху общината по седалището на Сдружението.

Заличаване

Чл. 42. След разпределение на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване вписването на Сдружението от окръжния съд по седалището му.

Глава седма ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 1. Настоящият Устав отменя Устава от 02.12.2017г.
 • 2. За неуредените въпроси се прилага ЗЮЛНЦ и действащото законодателство, а не регламентираните въпроси се уреждат с решения на Общото събрание или на Управителния съвет на Сдружението.

Настоящият Устав е приет на редовно Общо събрание на ССКЕБ, проведено на 25.10.2023г. в гр. Бургас, при спазване разпоредбите на ЗЮЛНЦ, за чието провеждане и за взетите на него решения е съставен протокол.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

д-р Красимир Джинсов